Labai svarbu, kad atidžiai perskaitytumėte Privatumo politiką, nes, kiekvieną kartą lankydami Duomenų valdytojui priklausančią Interneto svetainę sutinkate su sąlygomis, aprašytomis šioje Privatumo politikoje. Jei nesutinkate su šiomis sąlygomis, prašome nenaršyti mūsų svetainėje, nesinaudoti mūsų turiniu ir paslaugomis.

1. Bendra informacija

VšĮ „Lietuvos sveikatos mokslinių tyrimų centras“ (toliau – Duomenų valdytojas) šia privatumo politika (toliau – Privatumo politika) užtikrina, kad asmens duomenys tvarkomi teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu, renkami tik šiame dokumente nustatytais ir aiškiai apibrėžtais tikslais bei toliau nėra tvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu. Šis dokumentas suteiks Jums informaciją, kokie Jūsų duomenys gali būti renkami, kur gali būti panaudoti ir kaip yra apsaugoti. Privatumo politikos nustatytos sąlygos taikomos kiekvieną kartą naudojantis Duomenų valdytojo valdoma interneto svetaine www.diagnoze.lt, nepaisant to, kokį įrenginį naudojate.

Duomenų subjektas pateikdamas savo asmens duomenis (įskaitant duomenis, kuriuos tiesiogiai ar netiesiogiai pateikia lankydamasis internetinėje svetainėje ir naudodamasis jos paslaugomis), sutinka ir neprieštarauja, kad Duomenų valdytojas juos valdytų ir tvarkytų šioje Privatumo politikoje, Duomenų subjekto sutikime nurodytais bei teisės aktuose numatytais tikslais ir tvarka ar kt.). Duomenų valdytojas asmens duomenis rinks laikantis galiojančių Europos Sąjungos bei Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų bei kontroliuojančių institucijų nurodymų. Taikomos visos protingos techninės ir administracinės priemonės tam, kad surinkti duomenys apie Duomenų subjektus būtų apsaugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų.

2. Duomenų valdytojo rekvizitai

VšĮ „Lietuvos sveikatos mokslinių tyrimų centras“, juridinio asmens kodas 303036232, adresas: Skongalio g. 24, 57249 Kėdainiai.

3. Privatumo politikoje naudojamos sąvokos

 • Asmens duomenys – fizinio asmens duomenys, kuriuos tvarko Duomenų valdytojas ir pagal kuriuos galima identifikuoti klientą apimant, bet neapsiribojant: vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris ir kt.
 • Duomenų subjektu šioje Privatumo politikoje laikomas Besikreipiantis asmuo, Pacientas arba bet koks kitas fizinis asmuo, kurio asmens duomenis tvarko Duomenų valdytojas.
 • Besikreipiantis asmuo– fizinis asmuo besidomintis Duomenų valdytojo teikiamomis sveikatos priežiūros teikiamomis paslaugomis ar norintis užsiregistruoti dėl sveikatos priežiūros paslaugos teikimo.
 • Pacientas – asmuo, sudaręs sutartį su Duomenų valdytoju dėl sveikatos priežiūros paslaugų teikimo.
 • Duomenų subjekto sutikimas – bet koks laisva valia duotas, konkretus ir nedviprasmiškas tinkamai informuoto duomenų subjekto valios išreiškimas pareiškimu arba vienareikšmiais veiksmais, kuriais jis sutinka, kad būtų tvarkomi su juo susiję asmens
 • Duomenų tvarkymas – bet kuris su asmens duomenimis atliekamas veiksmas: rinkimas, užrašymas, kaupimas, saugojimas, keitimas (papildymas ar taisymas), teikimas, naudojimas, naikinimas ar kitoks veiksmas arba veiksmų rinkinys.
 • Duomenų tvarkytojas – fizinis ar juridinis asmuo, kuris padeda Duomenų valdytojui, pagal jo suteiktus įgaliojimus, įgyvendinti nustatytus tikslus.
  Slapukas (angl. cookie) – nedidelė tekstinės informacijos dalelė, kuri automatiškai sukuriama naršant Svetainėje ir yra saugoma Jūsų kompiuteryje ar kitame įrenginyje.
 • Tiesioginė rinkodara – veikla, skirta paštu, telefonu arba kitokiu tiesioginiu būdu siūlyti asmenims prekes ar paslaugas ir (arba) teirautis jų nuomonės dėl siūlomų prekių ar paslaugų.

Kitos Privatumo politikoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos yra apibrėžtos Bendrajame duomenų apsaugos reglamente Nr. 2016/679 (ES).

4. Asmens duomenų rinkimas, tvarkymas, saugojimas

 • Pateikdamas savo asmens duomenis, Duomenų subjektas sutinka ir neprieštarauja, kad Duomenų valdytojas juos valdytų ir tvarkytų šioje Privatumo politikoje bei teisės aktuose numatytais tikslais, priemonėmis ir tvarka.
 • Jei Duomenų subjektas nesutinka su šia Politika ir joje aprašytu asmens duomenų tvarkymu, jis neturėtų lankytis Interneto svetainėje ir/ar naudotis Duomenų valdytojo paslaugomis.
 • Pateikdamas asmens duomenis, Duomenų subjektas suteikia Duomenų valdytojui teisę rinkti, kaupti, sisteminti, naudoti ir tvarkyti šioje Politikoje numatytais tikslais visus asmens duomenis, kuriuos šis tiesiogiai ar netiesiogiai pateikė lankydamasis Interneto svetainėje ir naudodamasis jos paslaugomis.
 • Duomenų subjektas yra atsakingas už tai, kad jo pateikiami duomenys būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs. Sąmoningas neteisingų duomenų įvedimas yra laikomas Politikos pažeidimu. Jeigu pasikeičia pateikti duomenys, Duomenų subjektas privalo nedelsdamas juos ištaisyti, o nesant galimybės tai padaryti, apie tai informuoti Duomenų valdytoją.
 • Duomenų valdytojas jokiu atveju nebus atsakingas už žalą, atsiradusią Duomenų subjektui ir (ar) tretiesiems asmenims dėl to, jog Duomenų subjektas nurodė neteisingus ir (ar) neišsamius asmens duomenis arba nesikreipė dėl duomenų papildymo ir (ar) pakeitimo jiems pasikeitus.
 • Tvarkydamas ir saugodamas Duomenų subjektų asmens duomenis, Duomenų valdytojas įgyvendina organizacines ir technines priemones, kurios užtikrins asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.
 • Duomenų valdytojas taiko skirtingus Asmens duomenų saugojimo terminus priklausomai nuo tikslo, kuriuo remiantis tvarkomi konkretūs asmens duomenys.
  Išimtys iš šioje privatumo politikoje nurodytų saugojimo terminų gali būti nustatomos tiek, kiek tokie nukrypimai nepažeidžia Duomenų subjektų teisių, atitinka teisinius reikalavimus ir yra tinkamai dokumentuoti.
 • Duomenys, reikalingi siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus saugomi tiek, kiek šie yra būtini tokiems tikslams pasiekti pagal teisminę, administracinę arba neteisminę procedūrą.

5. Kokią informaciją apie jus renkame?

Identifikavimo duomenys – vardas, pavardė, adresas ir kt.
Kontaktiniai duomenys – elektroninis paštas, telefono numeris, adresas ir kt.
Skaitmeniniai duomenys – slapukai, IP adresas, naudojimasis interneto svetainėmis ir socialiniais tinklais bei kiti internete viešai prieinami duomenys.

6. Kaip naudojame jūsų duomenis?

Galime naudoti surinktą informaciją toliau nurodytais tikslais:

 • Užregistruoti jus vizitui pas gydytoją;
 • Leisti jūsų gydytojui ir jums tvarkyti jūsų vizitų pas gydytoją istoriją;
 • Siųsti jums patvirtinimą el. paštu ir trumpąją SMS informacine žinute apie sėkmingai atliktą vizito pas gydytoją registraciją;
 • Siųsti jums priminimą el. paštu ir trumpąją SMS informacine žinute artėjant vizito laikui;
 • Talpinti jūsų paliktą atsiliepimą apie gydytoją ir jo įvertinimą;
 • Tiesioginė rinkodara (teikti jums pasiūlymus apie su medicina susijusių paslaugų kainas ir pan.)

7. Kam mes atskleidžiame jūsų duomenis?

Mes atskleidžiame Jūsų duomenis tik tiek, kiek tai yra būtina, bei tokia forma, kokia reikalinga norint pasiekti tikslus, įvardytus šioje Privatumo politikoje. Duomenys atskleidžiami tik tiems partneriams, su kuriais esame pasirašę sutartis, apsaugančias Jūsų teises bei laisves, susijusias su Jūsų asmens duomenų apsauga. Kai kuriais atvejais mes turime teisę pareigą atskleisti Jūsų duomenis valdžios institucijomis (pvz. tyrimo įstaigoms, mokesčių administratoriams, Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, Lietuvos bankui), tačiau tik laikantis nustatytų teisinių įsipareigojimų.

8. Kiek laiko ir kaip saugome jūsų duomenis?

Jūsų duomenys yra saugomi ES šalyse. Dauguma duomenų saugome 2 metus nuo paskutinės datos, kada jūs naudojotės sistema www.diagnoze.lt. Pasibaigus šiam terminui, duomenys bus ištrinami taip, kad jų negalima būtų atgaminti.
Kai mes duomenis saugome kitu konkrečiu tikslu, duomenų saugojimo laikotarpis nurodomas prie konkretaus tikslo skyriuje kaip mes naudojame Jūsų duomenis.

9. Slapukai

 • Duomenų valdytojas Interneto svetainėje naudoja slapukus (angl. cookies) tam, kad galėtų atskirti vienus Internetinės svetainės naudotojus nuo kitų. Naudodamas slapukus Duomenų valdytojas siekia užtikrinti komfortą asmenims, naršantiems Interneto svetainėje bei tobulinti pačią Interneto svetainę.
 • Slapukai – tai mažos apimties tekstiniai failai, kurie saugomi Asmens naršyklėje ar įrenginyje (asmeniniame kompiuteryje, mobiliajame telefone ar planšetiniame kompiuteryje).
 • Tuo atveju, kai Duomenų subjektas lankosi Interneto svetainėje ir sutinka su slapukų (angl.cookies) naudojimu, Duomenų valdytojas slapukų pagalba renka tokius lankytojų duomenis, kaip IP adresas, vietos nustatymo duomenys (informacija apie apytikrę lankytojo geografinę buvimo vietą), naudojamos naršyklės versija, ekrano rezoliucija, naudojamas įrenginys.
 • Aukščiau nurodyti duomenys naudojami statistinių duomenų apie Interneto svetainėse apsilankiusių unikalių vartotojų skaičių ir siekiant pateikti skirtingai tikslinei grupei skirtą reklamą ar turinį.
 • Naršantis asmuo gali ištrinti arba blokuoti slapukus, pasirinkęs atitinkamus nustatymus savo naršyklėje, leidžiančius atsisakyti visų ar dalies slapukų. Žinotina, kad naudojantis tokiais naršyklės nustatymais, kurie blokuoja slapukus (įskaitant būtinus slapukus), asmeniui gali iškilti problemų naudojantis visomis ar dalimi Interneto svetainės funkcijų.
 • Slapukai, naudojami www.diagnoze.lt svetainėje:
  • PHPSESSID – standartinis slapukas naudojamas vartotojo sesijai palaikyti;
  • _ga – šį slapuką naudoja „Google Analytics“, kad įvertintų vartotojo apsilankymo tikslus, parengtų ataskaitas apie tinklalapio aktyvumą svetainių operatoriams ir pagerintų kliento patirtį besilankant svetainėje;
  • _gat – naudojami „Google Analytics“ statistinei informacijai apie interneto svetainės lankomumą rinkti;
  • _gid – naudojami „Google Analytics“ statistinei informacijai apie interneto svetainės lankomumą rinkti;

10. Duomenų subjekto teisės

Jūs turite šias žemiau nurodytas duomenų subjektų teises, kurias mes įgyvendinsime, gavę iš Jūsų prašymąi (el. paštu info@diagnoze.lt):

 • žinoti (būti informuotam) apie savo asmens duomenų tvarkymą;
 • susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi;
 • prašyti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus;
 • nesutikti, kad būtų tvarkomi jūsų asmens duomenys, įskaitant tiesioginę rinkodarą;
 • prašyti ištrinti Jūsų asmens duomenis („teisė būti pamirštam“);
 • pateikti skundą priežiūros institucijai;
 • prašyti savo asmens duomenų perkeliamumo, tai yra leisti Jums susipažinti su savo asmens duomenimis forma, kai Jums bus pateikiami asmens duomenys įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu.

11. Trečiųjų šalių svetainės, paslaugos ir produktai

Svetainėje yra pateikiamos nuorodos į trečiųjų šalių interneto svetaines, į teisės aktus, taip pat nuorodos į socialinius tinklus. Pažymėtina, kad trečiųjų šalių svetainėms, kurių nuorodos pateikiamos šioje svetainėje, yra taikomos šių svetainių privatumo politikos ir Duomenų valdytojas neprisiima atsakomybės už šių svetainių pateiktos informacijos turinį, jų veiklą bei jų privatumo politikų nuostatas. Turite būti atsargūs ir perskaityti privatumo nuostatas, taikomas trečiųjų šalių svetainėms ir paslaugoms, kuriomis naudojatės.

12. Baigiamosios nuostatos

 • Esant bet kokiam Jūsų prašymui dėl asmens duomenų tvarkymo ar su tuo susijusiam klausimui, prašome parašyti mums elektroninio pašto adresu: info@diagnoze.lt.
 • Duomenų valdytojas turi teisę iš dalies ar visiškai pakeisti Politiką.
 • Politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo Interneto svetainėje dienos.
 • Jei po Politikos papildymo ar pakeitimo Duomenų subjektas ir toliau naudojasi Interneto svetaine ir/ar Duomenų valdytojo teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad Duomenų subjektas neprieštarauja dėl tokių papildymų ir/ar pakeitimų.